ข่าวกิจกรรม โครงการ

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS มรภ.เลย จับมือ ธ.ออมสิน ส่งนักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน


วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ปี 2562 โดยมี ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลังพิธีเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวอุษณีย์ เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 และ นางสุปราณี ทองนพเนื้อ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเลย นายราวี สุวรรณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเลย และเดินเยี่ยมชมบูทแสดงผลการดำเนินงานของทีมนักศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ปี 2562 เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ องค์กรชุมชน กลุามอาชีพในชุมชน ให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง เติบโตและยั่งยืน และให้นักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ และองค์ความรู้ไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน และการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาภันธ์ 2562 จนสิ้นสุดโครงการ รวมระยะเวลาโครงการ 7 เดือน

จากการทำงานจากทีมนักศึกษา 8 ทีม จากทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย ทีมกาแฟเลย ทีมก้าว(๙)เกียร์ ทีมตลาดสีเขียวโดยชุมชนนาอ้อ ทีมวัยใสสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ทีมครูภูธร ออนซอนท้องถิ่น ทีม Engineering Generation Plus (EngenPlus) ทีมนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน และทีมสานเลย

และได้คัดเลือกทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกลุ่มยอดเยี่ยม ผลชนะเลิศคือ ทีมครูภูธร ออนซอนท้องถิ่น รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วัยใสสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ก้าว (๙) เกียร์ โครงการ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ Engineering Generation Plus (EngenPlus) และมอบเกียรติบัตรให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

คลิกชมภาพบรรยากาศผลิตภัณฑ์
คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีเปิด
มอบรางวัลแก่นักศึกษา
มอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และกลุ่มวิสาหกิจ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi