ประกาศให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน (ห้องเดี่ยว) จำนวน 19 ห้อง

  1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
    1.1 เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต
    1.2 ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเคยจัดให้พักอาศัยในอาคารชุดหรือบ้านพักข้าราชการมาก่อน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายให้เสนอเหตุผลเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยเป็นกรณีไป
    1.3 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยเกินกว่า 20 กิโลเมตรขึ้นไป กรณีย้ายภูมิลำเนาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
  2. กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2562 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบด

<<อ่านประกาศ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *