วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวปิดและมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวปิด และมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการ โดย ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวถึงโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการออมสิทยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชน และกลุ่มอาชีพในชุมชน สู่ธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง เติบโต ยั่งยืน โดยให้นักศึกษานำองค์ความรู้สมัยใหม่ ไปผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 จนวันนี้ รวมระยะเวลา 12 เดือน จากการทำงานของทีมนักศึกษา 7 ทีม และกลุ่มชุมชน 7 กลุ่ม ประกอบด้วยอาจารย์ประจำกลุ่ม 19 คน นักศึกษา 61 คน ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 18 คน คณะกรรมการดำเนินงาน 6 คน และ ตัวแทนจากธนาคารออมสิน คน

รางวัลชนะเลิศ ทีม Chemistry สวยปลอดภัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MET Avenger รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม TMC และรางวัลชมเชย ทีม ME2 (Marketing Engineer Education) ทีมครูรัก(ษ์)ถิ่น ทีม Our lifestyle ไลฟ์สไตล์ของพวกเรา และมอบเกียรติบัตรแก่ กลุ่มเกษตรกรคกมากพัฒนา จังหวัดเลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยผักกูด กลุ่มโฮมสเตย์ตำบลนาพึง กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านนาป่าหนาด กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านกลาง จังหวัดเลย กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนศรีสองรัก กลุ่มแปรรูปแม่บ้านน้อยสามัคคี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โดยมีการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสหวิทยาการ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิดนิทรรศการ
ธนาคารออมสินมอบของที่ระลึก
เดินชมผลิตภัณฑ์โครงการ
กลุ่มนักศึกษาและชุมชนที่ร่วมโครงการ
มอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศ
อธิการบดี มรภ.เลย กล่าวปิดโครงการ
มอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มและกลุ่มชุมชน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi