มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัราชภัฏเลย

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการประเมิน และรับฟังการดำเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มมี ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนชุชมน

คลิกชมภาพบรรยากาศเปิดการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
คลิกชมภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย