ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะวิทย์ฯ มรภ.เลย เปิดค่ายวิชาการ สร้างทักษะวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ครั้งที่ 3


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธษนกล่าวเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มี ดร.กิตติ ตันเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปออกแบบและแก้ปัญหาโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ได้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 47 คน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนจากจังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 15 คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาโครงการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ อารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi