ข่าวทุนการศึกษา

แจ้ง นักศึกษา ป.ตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะยากจน สมัครรับทุนมูลนิธิ ทิสโก้ ประจำปี 2563


งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งถึงนักศึกษาที่ขาคแคลนทุนทรัพย์ มีฐานะยากจน สมัครรับทุนมูลนิธิ ทิสโก้

นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษาฯ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนใหม่
1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
1.2 มีฐานะยากจน เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 1.50 ขึ้นไป
1.4 มีความประพฤติดีเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
1.5 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
1.6 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ

การยื่นใบสมัคร
2.1 การยื่นใบสมัครแบบเอกสาร : ผู้ขอทุนจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษา (ฝ่ายงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) โดยงานทุนการศึกษาจะเป็นผู้ดาเนินการจัดทาหนังสือส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ
2.2 การยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต : เข้าเว็บไซต์ http://www.scholarship.tiscofoundation.org เพื่อให้ผู้ขอทุนกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีส่วนให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย เมื่อทารายการสาเร็จ หน้าจอจะปรากฏ “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ซึ่งจะบุชื่อและประเภททุนของผู้สมัคร ให้อาจารย์/หน่อยงานผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ไปที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล กรุณาศึกษา “วิธีการยื่นใบทางอินเทอร์เน็ต” ตามที่แนบมานี้ อย่างละเอียด

ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
3.1 มูลนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมัครทั้งแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 2 ธันวาคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
3.2 ผู้ขอรับทุนที่ประสงค์ยื่นส่งเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนฯ ผ่านสถานศึกษา (ฝ่ายงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) ภายในวันที่ 9 ธันวาคม – 24 มกราคม 2563

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi