ข่าวกิจกรรม โครงการ

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563


วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เตรียมตัวในเรื่องเกรดการศึกษา อุปสรรคปัญหา ค่าบำรุงการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แก้ไขปัญหา รวมถึงเกรดในรายวิชาที่ยังมีปัญหา

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจแก่บิดามารดา และมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษาจึงศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ถึงแม้จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภักเลย ออกไปประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต ให้มีสติและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และหากนักศึกษายังมีปัญหาในเรื่องที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาให้รีบดำเนินการ เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาพร้อมกับเพื่อน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi