ข่าวกิจกรรม โครงการ

Grand Opening Innovation Club by GSB Startup มรภ.เลย จับมือ ธนาคารออมสิน สร้างนักศึกษาเป็น Startup


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Startup ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับธนาคารออมสิน จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจด้วยไอเดีย ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภักเลย เปิดงาน “Grand Opening Innovation Club by GSB Startup  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” เปิดพื้นที่การเรียนรู้  LRU Co-working space โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.จุรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมงาน

ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความสำคัญในการบ่มเพาะนักศึกษา บุคคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ มีการจัดตั้งชมรม Start up มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษา อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) : วัยรุ่นอวดของ ประลองไอเดีย  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup :จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจด้วยไอเดีย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Marketing : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในโครงการ GSB Innovation Club และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมย่อย Innovation Club by GSB Start up โีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Co-working space  ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ในอนาคต และกิจกรรมย่อย Smart Start Idea by GSB startup

ดร.จุไรรัตน์  อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีรูปแบบแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การเปิดพื้นที่การเรียนรู้  LRU Co-working space และ การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดไอเดีย Wow โจทย์ประจำเดือนธันวาคม 2562 และยังมีการออกบูทของนักศึกษาชมรม Start up และธนาคารออมสินสาขาเลย ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จักได้ใช้พื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำแนวคิดจากผลงานการประกวดไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้จริง

คลิกชมภาพพิธีเปิดงาน
คลิกชมภาพบรรยากาศการเปิดงาน
เดินชมผลิตภัณฑ์และพื้นที่เรียนรู้
ภาพผลิตภัณฑ์ในงาน
การแสดงเปิดงาน
พื้นที่เรียนรู้ธุรกิจ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi