วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดโครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้นักศึกษานำทักษะประยุกต์พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 มหาวิทยลัยราชภัฏเลยจัดโครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แสดงเผยแพร่ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่นำทักษะความรู้ประยุกต์พัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาท้องถิ่น ผ่านเยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัราชภัฏเลย มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาทุกคณะมีส่วนร่วมในการพัฒฯาท้องถิ่น สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และผู้นำชุมชน คนในชุมชน ช่วยกันขับเคลื่อน ใน 5 พื้นที่เป้าหมาย โดยให้ผู้นำนักศึกษาคิดโครงการจากปัญหาและความต้องการของชุมชน มาดำเนินการพัฒนาและแก้ไข เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ภายในงานเป็นการแสดงนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประกวดและมอบเกียรติบัตร ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi