มรภ.เลย MOU ความร่วมมือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์ กับผู้ประกอบการ

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์ กับผู้ประกอบการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้ประกอบการ ไร่วิมุติสุขภูเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารพัฒนา เกษตรกรชาวสวนตำบลบุฮม สุวรรณฟาร์มผึ้ง บริษัท อีทเลย ออร์แกนนิค จำกัด สวนวันดี ภูเรือ เล็กฟาร์ม ชมรมส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up บานาน่า แฟมมิลี่ วาทิศฟาร์มผึ้ง บริษัทเมืองเลยหมอนยางพารา จำกัด บริษัท มาแกนิค จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่าการทำ MOU ครั้งนี้ ได้ตกลงร่วมมือด้านบริการวิชาการในการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  ผู้ประกอบการ  และให้บริการแก่อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  ผู้ประกอบการ  และประชาชน  ที่มีความสนใจ  รวมทั้งด้านอื่นๆ ได้แก่  ด้านวิชาการ การวิจัย  การพัฒนาบุคลากร  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลากร  นักศึกษา  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวว่า ขอบเขตความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้ ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์  ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่  “ผลิตภัณฑ์ชุมชน  คนของพระราชา” และการบริการวิชาการด้านการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่แอพพลิเคชั่น RajabhatShop และบริการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อช่องทางการชำระเงินแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์  ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่  “ผลิตภัณฑ์ชุมชน  คนของพระราชา” และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำข้อมูลเข้าแอพพลิชั่น RajabhatShop โดยศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อช่องทางการชำระเงิน มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดขึ้น ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi