ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เลย จัดโครงการ “มนุษย์ศาสตร์ เสียงทอง ครั้งที่ 3” ประจำปี 2563 หาคนเสียงดีเพลงไทยลูกทุ่งและลูกทุ่งอีสาน


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกทุ่งอีสาน สมัครเข้าประกวดแข่งร้องเพลง “มนุษยศาสตร์ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 3” ประจำปี 2563

การแข่งขันมีทั้งหมด 3 ประเภท
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนภายในจังหวัดเลย)
2. นักศึกษา (นักศึกษำ สังกัด 5 คณะภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย)
3. บุคลากร (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

ชิงรางวัลร่วม 15,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล
1. ชนะเลิศทุกประเภทเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรำงวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรำงวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดมีทั้งหมด 2 รอบ
1. รอบแรก วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1
2. รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 และส่งใบสมัคร ได้ที่งานธุรการ ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือส่งใบสมัครทาง LINE ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมที่ อาจารย์ทรัพย์อนันต์ พละบุตร (อ.กบ) : 081-261-2764

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi