ข่าวกิจกรรม โครงการ

สรุปโครงการ SEA teacher 6th Batch แลกเปลี่ยนนิสิตครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดสรุปโครงการ SEA teacher 6th Batch สะท้อนผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน 71 ประเทศ

โครงการ SEA teacher 6th Batch เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตศึกษาครูในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเครือข่ายของ SEAMEO ทั้งหมด 71 ประเทศ เป็นประเทศสมาชิกที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาครูได้มีประสบการณ์ในการสอน ภาคปฏิบัติ ก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของตนเอง โดยเปิดรับนักศึกาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา  ประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัยไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 เดือน ไปสังเกตการสอน เป็นผู้ช่วยสอนการสอนปฏิบัติการสอนและสะท้อนผล

ในปี 2561 มีนักศึกษา ได้รับคัดเลือก 7 คน มาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน สาขาวิชาคณิตาสตร์ จำนวน 1 คน  สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 คน  สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 คน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน และสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน  1  คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะครุศาสตร์  ในการคัดเลือกและส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน และประเทศอินโดเนเซีย จำนวน 5 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
สรุปโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi