ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการดำเนินงานตามโครงการจัดหารายได้และพัฒนาปรับปรุงร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU Shop) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์ โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยประสงค์จะออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาใหม่ เน้นให้มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดเลย จึงได้เปิดให้มีการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เงื่อนไขและกติกาการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด
1.1 ภายในเสื้อต้องประกอบด้วย
1.1.1 ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.1.2 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” บนตัวเสื้อในขนาดที่เหมาะสม
1.1.3 ข้อความว่า จันทน์ผา ช่อที่ 44
1.1.4 สัญลักษณ์หรือรูป ต้น/ช่อ จันทน์ผา
1.1.5 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
1.2 ส่งผลงานการออกแบบชุดกีฬา โดยประกอบด้วย เสื้อกีฬาสีฟ้า โปโลมีปก และกางเกงวอร์มเอวยางยืด
1.3 ผลงานการออกแบบชุดกีฬาจะต้องเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสวมใส่ได้ทุกเพศ และเหมาะสมในการสวมใส่เพื่อเรียนในวิชาพลศึกษา กีฬา และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.4 สีและลวดลายที่ใช้ในการออกแบบชุดกีฬา ให้ใช้สีที่กำหนดดังต่อไปนี้ สีใดสีหนึ่ง หรือ หลายสี ได้แก่ ฟ้า ชมพู ดำ ขาว ฯลฯ
1.5 ระบุเทคนิคในการออกแบบมาในผลงาน ในส่วนต่างๆ อาทิ ใช้การปัก การสกรีน หรือการตัดต่อผ้ามาในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1.6 ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด
1.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบใหม่ ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
1.8 ผลงานการออกแบบทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ส่งเข้าประกวดยินยอมให้มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และผลิตเพื่อจำหน่ายได้
ระดับรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วิธีการส่งเข้าประกวด
3.1 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
3.2 ส่งผลงานผ่านทาง E-mail ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ .AI หรือ .PSD และรูปแบบ PDF หรือไฟล์ JPG ขนาด A4 แนวตั้ง PG ที่มีความคมชัด โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็น ชื่อ และนามสกุล ของตัวนักศึกษาเอง แล้วส่งมายัง E-mail : sabsab.lru@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า ส่งผลงานประกวดออกแบบชุดกีฬา
3.3 ในกรณีที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ชิ้น ให้ส่ง E-mail แยกแต่ละผลงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรสอบถามได้ที่ 042 – 808000 ต่อ 51151

<<อ่านประกาศ>>