วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อทำสัญญาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

<<อ่านประกาศ>>