วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563 มีดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563 มี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร และการขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi