ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocuremen.go.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

 

1.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

3.แบบรูปรายการงานจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

4.บก.01 งานจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<