รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เลย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนายวีรพัฒน์ อ่อนแก้ว และนางสาวยุวเรศ เทศสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น งานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง


kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi