ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสู่ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดเพื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกวดราคาจ้าง