ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกระดับผู้ประกอบการสินค้า OTOP Local to Global


ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้า OTOP Local to Global ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้นกล่าวต้อนรับและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น บริการวิชาการ และพัฒนาอาชีพ สุขภาพ และการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและท้องถิ่น ในงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้า OTOP Local to Global ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบโลห์เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตราฐาน Green Business ของศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีเปิดงาน มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานการยกระดับสินค้า OTOP ของจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา กระบวนแปรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย ให้มีมาตรฐาน การยอมรับ เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ร่วมโครงการ ของผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม กว่า 50 บูธ มีผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 50 ผลิตภัณฑ์ และวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 มีการแสดงวงดนตรีจากศิลปิน และการแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง ณ ณ ลานจอดรถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด 1 คลิกชมภาพพิธีเปิด 2 คลิกชมภาพมอบของที่ระลึก คลิกชมภาพมอบโลห์เกียรติคุณ คลิกชมภาพผลิตภัณฑ์ภายในงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi