ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 646,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 646,000 บาท
(หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 663,833.33 บาท (หกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

1-ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์
2-เอกสารประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์
3-คุณลักษณะครุภัณฑ์-TOR
4-ราคากลาง-บก.06