วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224–8 ต่อ 41115
เงื่อนไขในการรับสมัคร
1 .ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
2.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

<<<อ่านประกาศ>>>