ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศ-งานปรับปรุงรัฐประศาสนศาสตร์
2.เอกสารประกวด-งานปรับปรุงรัฐประศาสนศาสตร์