ข่าวประกวดราคา

จ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                 จ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงิน๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท
(แปดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocuremen.go.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.แบบรูปรายการ งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.บก.01 ราคากลางงานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<