ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นั้น

ซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ชุด ได้แก่ บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จำกัด  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 933,333.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<