ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

เสวานาเข้าสู่อาชีพของบัณฑิต ชมนิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่พัฒนาชุมชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และชมนิทรรศการผลงานการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และชมนิทรรศการผลงานการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน หลังจากนั่นมีการเสวนา เรื่องเส้นทางสู่อาชีพต่างๆ ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน โดยคุณอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี คุณชัชพงษ์ อาจแก้ว อดีตนายอำเภอเชียงคาน พันตรีบรรจงศักดิ์ คำงาม หัวหน้าแผนกรังษีกรรม โรงพยาบาลค่านศรีพัชรินทร์ ว่าที่ พ.ต.ต.นิตย์ ไชโยแสง คณูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านหมันขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

หลังการสัมมนา นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานที่ได้ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน และการสรุปโครงการ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภักเลย

คลิกชมภาพบรรยายกาศนิทรรศการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi