ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  18  มีนาคม  2563  ถึงวันจันทร์ที่  23  มีนาคม  2563  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง
(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

(1) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(2) ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(3) คุณลักษณะครุภัณฑ์ TOR  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(4) ราคากลาง บก.06  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<