ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  18  มีนาคม  2563  ถึงวันจันทร์ที่  23 มีนาคม  2563  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ                                                                                       (2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

(1) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เคมีอาหาร
(2) เอกสารประกวดราคาซื้อเคมีอาหาร
(3) คุณลักษณะครุภัณฑ์ TOR (ปรับแก้ไขแล้ว)
(4) ราคากลาง บก.06