ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ 22/2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566

เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

>>คลิกดูรายละเอียด<<