ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ การติดต่อราชการในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เลย


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 1 – 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและการให้บริการ ในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด


kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi