ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามแนบท้ายประกาศ
หมายเหตุ : สถานที่และระยะเวลาดำเนินโครงการยังไม่สามารถระบุได้ จะประเมินจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)

<<ประกาศ>>