วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,100,000 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่  7 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<