ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวดังต่อไปนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

1. ๐๐๕ นายธวัชชัย  แก้วกัณหา

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัว

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่  ๑  ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี ชั้น  ๑  อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<