ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไตรเจน จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไตรเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,126,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,496,833.33 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไตรเจน  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไตรเจน  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไตรเจน  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<