ประกวดจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาล เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาล เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ผู้ยื่นข้อเสนอ  ต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

๑.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาล ฯ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
๒.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาล ฯ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
๓.เอกสารราคากลาง บก.๐๑  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *