ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เฉพาะอาคาร เพื่อซ่อมแซม นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 20 และบริเวณใกล้เคียง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหลังอาคาร 20พบว่า นั่งร้านเสาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 800 KVA. มีลักษณะเอียงไม่ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่กำหนดไว้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงจะได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะอาคาร ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30น. ดังนี้

ที่ อาคาร
1. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
2. อาคาร DATA CENTER
3. อาคารคหกรรม และอาคารเทคโนโลยีอาหาร
4. กลุ่มอาคารศูนย์กีฬา
5. อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่)
6. ตึกแฉก
7. อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (หลังใหม่)
8. อาคารประปา / งานยานพาหนะ
9. อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร ๑๙ และอาคารหลังเก่า)
10. อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร ๒๐)
11. หอพักหญิงจันทน์ผา
12. บ้านพักอาจารย์ ทั้งหมด