ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์รถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์รถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งข้อมูลมาทาง (1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ (2) โทร. 042-835224-8 ต่อ 41117-8 หรือ (3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ 6 ล้อ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ 6 ล้อ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คุณลักษณะครุภัณฑ์รถยนต์ 6 ล้อ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<