ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภาวิชาการ มรภ.เลย ครั้งที่ 6/2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดปรชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน ติดตามการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ แลพรายงานหลักสูตรใหม่และปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และการเสนอให้ปริญญาตรี พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเวนอให้ปริญญาระดับปริญญาโท การพิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกาประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi