ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

เปิดศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมประชุมและเปิดศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการถ่ายทอดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม จาก ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมการถ่ายทอดพิธีเปิดโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดตั้งศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน 3 ส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาควิชาการและภาคเอกชน 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

หลังพิธีเปิดทางผู้ร่วมงานได้ร่วมดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพถ่ายทอดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม
ชมภาพวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi