ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดข้อสอบ Oxford OnlinePlacement Test จำนวน 4,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 (3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งข้อมูลมาทาง
(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-835224-8 ต่อ 41117-8 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1-ประกาศประกวดราคาชุดข้อสอบ
2-เอกสารประกวดราคาชุดข้อสอบ
3-คุณลักษณะ-TOR
4-ราคากลาง-บก.06