ข่าวกิจกรรม โครงการ

วันวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5


สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “วันวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5” (GE DAY 5th) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. คณาจารย์และนักศึกษำลงทะเบียน
08.40 – 08.50 น. ประธานเดินชมนิทรรศการ ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยำลัยราชภัฏเลย
และชมการแสดง
09.00 – 12.00 น. ฟังการบรรยำย เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตในวัยเรียน”
โดย แพทย์หญิงพิยะดา หาชัยภูมิ
12.30 – 13.30 น. พักรับประทำนอำหารกลำงวัน
13.30 – 16.00 น. ประเมินผลงานกำรจัดนิทรรศการ
ของนักศึกษาที่เรียน ในรายวิชำศึกษาทั่วไป
16.00 – 16.30 น. พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร
ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำศึกษำทั่วไป
หมายเหตุ: กำหนดการอำจเปลี่ยนแปลงตามเวลาให้เหมาะสม
เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi