ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดผลงานดีเด่นการจัดการความรู้ LRU KM DAY


คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับคณะ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงานระดับสำนักงาน ในการแข่งขันประกวดผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY”

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันประกวดผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY” มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายต้องร่วมใจในการทำงาน และศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้การพัฒนาการทำงาน การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อบุคคล หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

การประกวดครั้งนี้ ผู้นำเสนอผลงานไม่ต้องเดินทางเข้าห้องประชุม โดยให้นำเสนอผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ หน่วยงานละ 15 นาที และคณะกรรมการถามตอบ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ผลการแข่งขัน ในระดับคณะ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 คณะวิทยาการจัดการ

ผลการแข่งขัน ในระดับสำนักงาน สถาบัน กอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสำคัญรับเงิน รับรางวัลได้ที่งานตรวจสอบภายใน ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi