วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้โอวาทนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับตัววางแผนการเรียน การพัฒนาเรียนรู้ มีระเบียบวินัยในตนเอง

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.15 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักศึกษา ต้องปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา วางแผนจัดสรรเวลาการเรียน การร่วมกิจกรรม การคบเพื่อน การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดในสถาบันอุดมศึกษา

จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ให้พัฒนาตนให้พร้อมรองรับการวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เพราะตลาดแรงงานยังขาดแคลนอีกมาก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ก่อนการปฐมนิเทศ คุณรุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน ผู้ปกครองนักศึกษา ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท โดยตนายกสโมสรนักกศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรแก่ คุณรุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน ที่สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คลิกชมการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
คลิกชมภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi