มรภ.เลย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมเรียนให้ประสบความสำเร็จ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษ เรื่องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อเรียนให้ประสบความสำเร็จ แก่นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในนามคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในการให้บริการต่างๆ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน การวางตัวอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ปฐมนิเทศผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สำหรับวันนี้ เป็นนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 1 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 เป็นนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักศึกษาใหม่ฟังการบรรยายแนะนำแผนการเรียนและการลงทะเบียน การบรรยายแนะนำงานบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยายนักศึกษายุคใหม่ กับทักษะการเป็นพลเมืองที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ การบรรยายบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและงานบริการกองพัฒนานักศึกษาที่ควรทราบ และมีกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ ชิงของรางวัลแก่นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

การปฐมนิเทศใหม่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการปฐมนิเทศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย