วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปฐมนิเทศผ่านการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application และจะแจ้งรหัสการเข้าประชุมผ่านทางกลุ่มไลน์งานบัณฑิตศึกษาฯ ดังนั้น นักศึกษาใหม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาม QR-Code ในประกาศที่แนบนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi