ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2565 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

ในวาระแจ้งให้ทราบ มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางงวัล ครูดีศรีเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 4 ราย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบช่อดอกไม้ และโล่รางวัล แสดงความยินดีกับอาจารย์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญยาเอก อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูดีศรีเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงศึกษาธิการจังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวแจ้งถึงแนวทางการบริงานในยุคปัจจุบัน การดำเนินชีวิตในภาวะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และเปิดให้คณาจารย์สอบถาม อุปสรรค ปัญหา ในการประชุมครั้งนี้

การประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยลัยราชภัฏเลย โดยประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

คลิกชมภาพการประชุม
คลิกชมภาพมอบช่อดอกไม้ และโล่รางวัล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi