ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมกรรมการตรวจสอบภายใน


งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานตรวจสอบภายใน จัดประชุมกรรมการระดมแนวคิดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi