ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2565 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานสถานภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2565 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจารณาเสนอการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi