วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยให้ผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรฯ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<อ่านประกาศ>>