ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา


รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 มีพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวปิด และมอบรางวัลแก่อาจารย์ที่ทำคะแนนอบรมมากที่สุด พร้อมมีการมอบสัมฤิทธิบัตรให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม และแต่ละสาขาสามารถนำความรู้จาการอบรมไปปฏิบัติเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การอบรมครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการอบรมช่วงเช้า
คลิกชมภาพบรรยากาศแยกกลุ่มวิเคราะห์บรรยาย
คลิกชมภาพการสรุปการอบรม
คลิกชมภาพการมอบรางวัลอาจารย์ทำคะแนนอบรมมากที่สุด
คลิกชมภาพการมอบสัมฤิทธิ์บัตรแก่อาจารย์
บรรยกาศการปิดการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi