วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-NET ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย มี ดร.สมยงค์ สีขาว หัวหน้าศูนย์พัฒนาครู คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานการจัดโครงการ

ดร.สมยงค์ สีขาว หัวหน้าศูนย์พัฒนาครู คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ ONET ของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ 1) เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของครูผู้สอนในศตวรรษที่21   2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครู ผู้สอน ให้มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-NET ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลยให้เพิ่มสูงขึ้น

เป็นความร่วมมือของคณะครุศาสตร์และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย    ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 โรงเรียน โดยมีครูที่เข้าอบรมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 180 คน ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมการและวางแผนร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  และเขตพื้นที่การศึกษา เลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและสร้างความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน
ระยะที่ 2 ระยะกลางน้ำ อบรมพัฒนาครูในโครงการ จาก 34 โรงเรียน จำนวนครู  180 คน วัดผลก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ Pre-ONET ติดตามการดำเนินการหนุนเสริมการทำงานในโรงเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน อย่างน้อย โรงเรียนละ 3 ครั้ง
ระยะที่ 3  ระยะปลายน้ำ หลังจากสิ้นสุดภาคเรียนจะเป็นการวัดผลหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบ Pre-ONET ข้อสอบคู่ขนาน สรุปผลการเรียนรู้ จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของครูที่เข้าร่วมโครงการ และถอดบทเรียน  ขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

คลิกชมบรรยากาศพิธีเปิด คลิกชมการบันทึกภาพร่วม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi